skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recurrence of antiglomerular basement membrane glomerulonephritis in sheep renal allografts

James, Michael P. ; Herdson, P.B. ; Gavin, J.B.

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.335-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028109081673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...