skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MINORITY STOCKHOLDERS' RIGHTS UNDER FRENCH LAW

Torem, C. ; Focsaneanu, L.

The Business Lawyer, 1 January 1960, Vol.15(2), pp.331-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076899

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...