skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere. By Anthony Milner. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. vii, 328 pp. $59.95.

Kheng, Cheah Boon

The Journal of Asian Studies, 02/1997, Vol.56(1), pp.263-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2646425

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...