skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phenomenology and the Human Sciences: A Contribution to a New Scientific Ideal.

Selznick, Gertrude Jaeger ; Strasser, Stephan

American Sociological Review, 10/1963, Vol.28(5), p.830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2089932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...