skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Rise of African Nationalism: The African National Congress, 1912–1952. By Peter Walshe. (Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Press, 1971. Pp. 480. $13.50.) - The Autobiography of an Unknown South African. By Naboth Mokgatle. (Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Press, 1971. Pp. 358. $7.95.) - Urban Revolt in South Africa, 1960–1964: A Case Study. By Edward Feit. (Evanston, Northwestern Univ. Press, 1971. Pp. 365. $10.75.) - Modernizing Racial Domination: The Dynamics of South African Politics. By Heribert Adam. (Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Press, 1971. Pp. 203. $8.00.)

Vandenbosch, Amry

American Political Science Review, 03/1973, Vol.67(1), pp.289-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1958606

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...