skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ginastera on Disc

Wright, Simon ; Somer, Hilder ; Orch, Vienna Philharmonia ; Ernst, Gianetta ; Maerzendorfer, Edmonton Symphony ; Baril, Uri ; Orch, Rachel ; Mayer, Richard ; Masters, Barbara ; City of London Sinfonia, Santiago ; Hickox, Cuarteto ; Nissman, Aurora ; Rodriguez, Ruben ; Latinoamericano, Laurentian String ; Natola-Ginastera, Anna ; Gonzalez, Nancy ; Quartet, Oscar ; Noakes, Mexico City ; Allen, Enrique ; Tarrago, Phyllis ; Orch, Denver ; Batiz, Brian ; Curtin, New World ; Symphony, Michael Tilson ; Priestman, St Louis ; Symphony, Leonard ; Thomas, Leonard ; Symphony, Leonard ; Slatkip, Leonard

The Musical Times, 06/1993, Vol.134(1804), p.342

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1003067

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...