skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two to tango: an analysis Brazilian-Argentine relations

Mariano, Karina Lilia Pasquariello

Brazilian Political Science Review, 2013, Vol.7(1), pp.118-121 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1981-38212013000100006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...