skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complexity and information technologies: an ethical inquiry into human autonomous action

Quilici-Gonzalez, José Artur ; Broens, Mariana Claudia ; Quilici-Gonzalez, Maria Eunice ; Kobayashi, Guiou

Scientiae Studia, 2014, Vol.12(spe), pp.161-179

ISSN: 1678-3166 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1678-31662014000400009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...