skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público

Mejías Sandia, Carlos ; Henríquez Rojas, Pamela

Sociologias, 12/2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...