skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SOS1 and Ras regulate epithelial tight junction formation in the human airway through EMP1

Durgan, J. ; Tao, G. ; Walters, M. S. ; Florey, O. ; Schmidt, A. ; Arbelaez, V. ; Rosen, N. ; Crystal, R. G. ; Hall, A.

EMBO reports, 01/05/2015, Vol.16(1), pp.87-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15252/embr.201439218

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...