skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

eIF4A moonlights as an off switch for TORC1

Swierczynska, M. M. ; Hall, M. N.

The EMBO Journal, 05/17/2016, Vol.35(10), pp.1013-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; E-ISSN: 1460-2075 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15252/embj.201694326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...