skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When Up Is Down in 0g: How Gravity Sensing Affects the Timing of Interceptive Actions

Senot, P. ; Zago, M. ; Le Seac'H, A. ; Zaoui, M. ; Berthoz, A. ; Lacquaniti, F. ; Mcintyre, J.

Journal of Neuroscience, 02/08/2012, Vol.32(6), pp.1969-1973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3886-11.2012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...