skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temporally Specific Sensory Signals for the Detection of Stimulus Omission in the Primate Deep Cerebellar Nuclei

Ohmae, S. ; Uematsu, A. ; Tanaka, M.

Journal of Neuroscience, 09/25/2013, Vol.33(39), pp.15432-15441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1698-13.2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...