skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional Role of Neurotrophin-3 in Synapse Regeneration by Spiral Ganglion Neurons on Inner Hair Cells after Excitotoxic Trauma In Vitro

Wang, Q. ; Green, S. H.

Journal of Neuroscience, 05/25/2011, Vol.31(21), pp.7938-7949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1434-10.2011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...