skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S. ; Maidenbaum, S. ; Amedi, A. ; Lackner, J.; Proulx, Michael J

PLOS ONE, 3/23/2016, Vol.11(3), p.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...