skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Should Optional Properties Be Used in Conceptual Modelling? A Theory and Three Empirical Tests

Bodart, François ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, 12/2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/isre.12.4.384.9702

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...