skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coherent Phonon Heat Conduction in Superlattice

Luckyanova, M ; Garg, J ; Esfarjani, Keivan ; Jandl, A ; Bulsara, M T ; Schmidt, A J ; Minnich, Austin J. ; Chen, S ; Dresselhaus, M S ; Ren, Z. F. ; Fitzgerald, E A ; Chen, Gang

Science, 2012, Vol.338(6109) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1225549

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...