skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Remuneration of hematopoietic stem cell donors: principles and perspective of the World Marrow Donor Association

Boo, M. ; van Walraven, S. M. ; Chapman, J. ; Lindberg, B. ; Schmidt, A. H. ; Shaw, B. E. ; Switzer, G. E. ; Yang, E. ; Egeland, T.

Blood, 01/06/2011, Vol.117(1), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2010-07-298430

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...