skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cell-autonomous role of TGF  and IL-2 receptors in CD4+ and CD8+ inducible regulatory T-cell generation during GVHD

Sawamukai, N. ; Satake, A. ; Schmidt, A. M. ; Lamborn, I. T. ; Ojha, P. ; Tanaka, Y. ; Kambayashi, T.

Blood, 06/07/2012, Vol.119(23), pp.5575-5583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-07-367987

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...