skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DOT1L, the H3K79 methyltransferase, is required for MLL-AF9-mediated leukemogenesis

Nguyen, A. T. ; Taranova, O. ; He, J. ; Zhang, Y.

Blood, 06/23/2011, Vol.117(25), pp.6912-6922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-02-334359

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...