skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LEITES, NATHAN, and ELSA BERNAUT. Rit ual of Liquidation; The Case of the Moscow Trials. Pp. xi, 515. Glencoe, Ill.: Free Press, 1954. $6.50

Reshetar, John S.

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 03/1955, Vol.298(1), pp.224-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000271625529800173

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...