skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, G. L. ; Mcneely, M. J. ; Thorpe, L. E. ; Mau, M. L. M. ; Ko, J. ; Liu, L. L. ; Sun, A. ; Hsu, W. C. ; Chow, E. A.

Diabetes Care, 05/01/2012, Vol.35(5), pp.1181-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc12-0210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...