skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phones and MP3 Players as the Core Component in Future Appliances

Schmidt, Albrecht ; Bial, Dominik

IEEE Pervasive Computing, 04/2011, Vol.10(2), pp.8-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2011.31

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...