skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Speckle myocardial imaging modalities for early detection of myocardial impairment in isolated left ventricular non-compaction

Bellavia, D. ; Michelena, H. I. ; Martinez, M. ; Pellikka, P. A. ; Bruce, C. J. ; Connolly, H. M. ; Villarraga, H. R. ; Veress, G. ; Oh, J. K. ; Miller, F. A.

Heart, 03/01/2010, Vol.96(6), pp.440-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/hrt.2009.182170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...