skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Current use of venlafaxine not associated with excess risk of sudden cardiac death or near death compared with fluoxetine, citalopram or dosulepin

Mansfield, J. K. ; Kennedy, S. H.

Evidence-Based Mental Health, 08/01/2010, Vol.13(3), pp.89-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-0347 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/ebmh1083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...