skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intravenous drug delivery in neonates: lessons learnt

Sherwin, C. M. T. ; Medlicott, N. J. ; Reith, D. M. ; Broadbent, R. S.

Archives of Disease in Childhood, 06/01/2014, Vol.99(6), pp.590-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2013-304887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...