skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conserved Catalytic and C-Terminal Regulatory Domains of the C-Terminal Binding Protein Corepressor Fine-Tune the Transcriptional Response in Development

Zhang, Y. W. ; Arnosti, D. N.

Molecular and Cellular Biology, 01/15/2011, Vol.31(2), pp.375-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.00772-10

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...