skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Poor Growth of Rhodospirillum rubrum Mutants Lacking RubisCO Is Due to the Accumulation of Ribulose-1,5-Bisphosphate

Wang, D. ; Zhang, Y. ; Pohlmann, E. L. ; Li, J. ; Roberts, G. P.

Journal of Bacteriology, 07/01/2011, Vol.193(13), pp.3293-3303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.00265-11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...