skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Role of Toll-Like Receptor Signaling in the Apoptotic Response of Macrophages to Yersinia Infection

Zhang, Y. ; Bliska, J. B.

Infection and Immunity, 03/01/2003, Vol.71(3), pp.1513-1519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-9567 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/IAI.71.3.1513-1519.2003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...