skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proteomic Analyses To Reveal the Protective Role of Glutathione in Resistance of Lactococcus lactis to Osmotic Stress

Zhang, Y. ; Zhang, Y. ; Zhu, Y. ; Mao, S. ; Li, Y.

Applied and Environmental Microbiology, 05/15/2010, Vol.76(10), pp.3177-3186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AEM.02942-09

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...