skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Basis for Allosteric Regulation of GPCRs by Sodium Ions

Liu, W. ; Chun, E. ; Thompson, A. A. ; Chubukov, P. ; Xu, F. ; Katritch, V. ; Han, G. W. ; Roth, C. B. ; Heitman, L. H. ; Ijzerman, A. P. ; Cherezov, V. ; Stevens, R. C.

Science, 07/13/2012, Vol.337(6091), pp.232-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1219218

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...