skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Atomic structure and transport properties of [Cu.sub.5]0[Zr.sub.45][Al.sub.5] metallic liquids and glasses: molecular dynamics simulations.(Report)

Zhang, Y. ; Mattern, N. ; Eckert, J.

Journal of Applied Physics, Nov 1, 2011, Vol.110(9), p.093506-1-093506-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...