skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Catalytic Core of a Membrane-Associated Eukaryotic Polyphosphate Polymerase

Hothorn, M. ; Neumann, H. ; Lenherr, E. D. ; Wehner, M. ; Rybin, V. ; Hassa, P. O. ; Uttenweiler, A. ; Reinhardt, M. ; Schmidt, A. ; Seiler, J. ; Ladurner, A. G. ; Herrmann, C. ; Scheffzek, K. ; Mayer, A.

Science, 04/24/2009, Vol.324(5926), pp.513-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1168120

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...