skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification and Characterization of Dual Inhibitors for Phospholipid Transfer Protein and Microsomal Triglyceride Transfer Protein

Luo, Y. ; Shelly, L. ; Sand, T. ; Chang, G. ; Jiang, X.-C.

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 12/01/2010, Vol.335(3), pp.653-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3565 ; E-ISSN: 1521-0103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/jpet.110.171942

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...