skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Mager, D. E. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 05/01/2013, Vol.41(5), pp.975-986 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.112.050724

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...