skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nonlinear Pharmacokinetics of 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine in Mice

Shen, H.-W. ; Jiang, X.-L. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 07/01/2011, Vol.39(7), pp.1227-1234 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.111.039107

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...