skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inter-ethnic (In)tolerance between Turks and Kurds: Implications for Turkish Democratisation

Sarigil, Zeki ; Karakoc, Ekrem

South European Society and Politics, 03 April 2017, Vol.22(2), p.197-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-8746 ; E-ISSN: 1743-9612 ; DOI: 10.1080/13608746.2016.1164846

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...