skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Realistic haptic rendering of interacting deformable objects in virtual environments

Duriez, C. ; Dubois, F. ; Kheddar, A. ; Andriot, C.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 01/2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2006.13

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...