skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Verification Templates for the Analysis of User Interface Software Design

Harrison, Michael D. ; Masci, Paolo ; Campos, Jose Creissac

IEEE Transactions on Software Engineering, 2018, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; E-ISSN: 1939-3520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2018.2804939

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...