skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cloud-Based AI for Pervasive Applications

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2016, Vol.15(1), pp.14-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.11

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...