skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plasma parathyroid hormone is independently related to 24-hour pulse wave velocity in patients with primary hyperparathyroidism - insights fom the EPATH study.(Report)

Wetzel, Julia ; Verheyen, Nicolas ; Belyavskiy, Evgeny ; Schmidt, Albrecht ; Colantonio, Caterina ; Kraigher - Krainer, Elisabeth ; Gaksch, Martin ; Grubler, Martin ; Schmid, Johannes ; Fahrleitner - Pammer, Astrid ; Pieske, Burkhard ; Pilz, Stefan ; Tomaschitz, Andreas

Circulation, Nov 25, 2014, Vol.130(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...