skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Features, Functions and Components of a Library Classification System in the LIS tradition for the e-Environment

Satija, M.P. ; Martinez-Avila, Daniel

Journal of Information Science Theory and Practice, 12/30/2015, Vol.3(4), pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-9099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1633/JISTaP.2015.3.4.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...