skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken-Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, 12/2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S0021889804022502

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...