skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gene inactivation and its implications for annotation in the era of personal genomics

Balasubramanian, S. ; Habegger, L. ; Frankish, A. ; Macarthur, D. G. ; Harte, R. ; Tyler-Smith, C. ; Harrow, J. ; Gerstein, M.

Genes & Development, 01/01/2011, Vol.25(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gad.1968411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...