skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can insect egg deposition 'warn' a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert, I. ; Kopke, D. ; Stiller, J. ; Hammerbacher, A. ; Yoneya, K. ; Schmidt, A. ; Gershenzon, J. ; Hilker, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 01/07/2012, Vol.279(1726), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2011.0468

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...