skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metabolic pathway activation distinguishes transcriptional signatures of CD8+ T cells from HIV-1 elite controllers

Chowdhury, Fatema Z ; Ouyang, Zhengyu ; Buzon, Maria ; Walker, Bruce D ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

AIDS (London, England), 28 November 2018, Vol.32(18), pp.2669-2677 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 30289807 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0000000000002007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...