skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does Extramedullary-guided Total Knee Arthroplasty Reduce Embolic Showers?

Parmet, J. L. ; Harrow, J. ; Pharo, G. ; Collins, L. ; Keykhah, M. ; Okum, G.

Anesthesiology, 1994, Vol.81(SUPPLEMENT), p.A1218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199409001-01217

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...