skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, A

Social Science Japan Journal, 4/1/1999, Vol.2(1), pp.85-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13691465 ; E-ISSN: 14682680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ssjj/2.1.85

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...