skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Retroposed Elements and Their Flanking Regions Resolve the Evolutionary History of Xenarthran Mammals (Armadillos, Anteaters, and Sloths)

Moller-Krull, M. ; Delsuc, F. ; Churakov, G. ; Marker, C. ; Superina, M. ; Brosius, J. ; Douzery, E. J. P. ; Schmitz, J.

Molecular Biology and Evolution, 08/16/2007, Vol.24(11), pp.2573-2582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msm201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...