skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Session 05: Endometriosis: Impact, Diagnosis and Surgery

Nnoaham, K. E. ; Sivananthan, S. ; Hummelshoj, L. ; Jenkinson, C. ; Webster, P. ; Kennedy, S. H. ; Zondervan, K. T. ; Vodolazkaia, A. ; Fassbender, A. ; Kyama, C. M. ; Bokor, A. ; Clerinx, P. ; Gevaert, O. ; Schols, D. ; Huskens, D. ; Meuleman, C. ; Peeraer, K. ; Tomassetti, C. ; De Moor, B. ; D'Hooghe, T. M. ; Opoien, H. K. ; Fedorcsak, P. ; Abyholm, T. ; Tanbo, T. G. ; Tanbo, T. G. ; Kavallaris, A. ; Hornemann, A. ; Bohlmann, M. ; Griesinger, G. ; Chalvatzas, N. ; Diedrich, K. ; Benaglia, L. ; Pasin, R. ; Somigliana, E. ; Vercellini, P. ; Ragni, G. ; Fedele, L. ; Bergqvist, A. ; Lundholm, C. ; Malki, N. ; Swahn, M. L. ; Sparen, P. ; Melin, A.

Human Reproduction, 06/01/2010, Vol.25(Supplement 1), pp.i9-i11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/de.25.s1.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...